Vítejte na stránkách objednávkového systému pro podání žádosti o vízum do ČR

Upozornění: Vítejte na stránkách registračního systému pro podání žádosti o vízum do ČR. Registrace je nutná pro podání žádosti o vízum nad 90 dnů, jež opravňuje ke vstupu a pobytu na území České republiky, a může být využita pro podání žádosti o povolení dlouhodobého či trvalého pobytu na území ČR. Žádost bude podána na velvyslanectví/konzulátu ČR samostatně na základě Vaší registrace.
Provedení a zpracování Vaší registrace je bezplatné. Registraci můžete učinit pouze prostřednictvím následujícího formuláře, který je nutné řádně vyplnit, pouze písmeny latinské abecedy! Pole označená červenou hvězdičkou musí být vyplněna povinně. Potvrzení termínu pro podání žádosti Vám bude zasláno na kontaktní emailovou adresu, kterou uvedete ve formuláři; poté je nutné pomocí ověřovacího čísla zaslaného e-mailem svoje zadání potvrdit.
V případě, že se nemůžete ve Vámi vybraném termínu na zastupitelský úřad k podání žádosti dostavit, je možné termín pohovoru změnit, nejpozději však do 7 dnů před původním termínem. Jinak je Vaší povinností Vaši registraci zrušit.
Není dovoleno činit hromadné registrace, každý žadatel se registruje pouze jednou. Jakékoliv jednání, které by vedlo k narušení, manipulaci či ohrožení registračního systému, nebo uvedení nepravdivých či neúplných údajů ve formuláři, může být právně postiženo. Potvrzením registrace nevzniká nárok na vydání víza. Zastupitelský úřad si vyhrazuje právo termín registrace změnit.

Omlouváme, se ale bez souhlasu s podmínkami nemůže být termín pohovoru naplánován.

Jsem si vědom(a) a souhlasím s následujícím: mé osobní údaje uvedené v žádosti budou poskytnuty a zpracovány jen příslušnými úřady ČR. Takovéto údaje mohou být vloženy do databází a uschovány v databázích příslušných úřadů. Údaje budou použity výlučně za účelem registrace k podání žádosti o vízum do České republiky a k jejímu zpracování. Potvrzuji, že jsem četl a souhlasím s těmito podmínkami.

Souhlasím Nesouhlasím

Vytvořit nový termín pohovoru Potvrzení, odmítnutí nebo změna existujícího termínu

 

 

Перевод с чешского языка:

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СТРАНИЦАХ  ЗАЯВОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ  НА ВИЗУ  В  ЧЕШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ.

 

Внимание! Добро пожаловать на страницах регистрачной системы для подачи заявления на визу в ЧР.

Регистрация необходима для подачи заявления на визу свыше 90 дней, которая дает право на вьезд и проживание на территории Чешской республикы и может быть использована для подачи заявления на получение долговременного  или постоянного проживания на территории ЧР. Заявление будет подано в посольстве(консульстве) ЧР отдельно на основании Вашей регистрации.

Проведение и обработка Вашей регистрации является бесплатной. Регистрацию можете произвести только посредством следующей формы, которую необходимо хорошо заполнить только латинскими буквами!!! Поля, обозначенные красными звездочками должны быть обязательно заполнены. Подтверждение срока подачи заявления Вам будет отослано на емаиловый адрес, который укажете в форме. После этого необходимо с помощью контрольного числа, посланного Вам, запрос подтвердить.

В случае, если не сможете в заявленный Вами срок явиться в посольство(консульство), можете срок собеседования изменить, однако, не позднее 7 дней перед договоренной ранее датой. Иначе Вы обязаны регистрацию отменить!

Не разрешается подавать массовые регистрации, каждый заявитель регистрируется только один раз. Какие-либо действия, которые могли бы вести к нарушению, манипуляции или опасности для регистрачной системы, или указание ложных или неполных  данных может быть юридически наказуемо.

Подтверждение регистрации не дает обязательное право на выдачу визы. Посольство(консульство) оставляет за собой право и может изменить срок регистрации.

 

Я осознаю и согласный(а) со следующим: мои личны данные, введенные в заявлении будут предоставлены и использованы только соответстующими учреждениями ЧР. Эти данные могут быть оставлены и сохранены в базе данных этих учреждений. Данные будут использованы и обработаны исключительно с целью регистрации для подачи заявления на получение визы в Чешскую республику. Подтверждаю, что я прочитал и согласный с этими условиями.

 

Согласный          Несогласный 

 

Зарегистрироваться на подачу заявления можно на сайте: www.visapoint.eu. Для этого необходимо иметь действующий адрес электронной почты. Регистрация может быть произведена лично заявителем о визе, либо за него приглашающей его стороной или иным лицом.

Регистрация на подачу заявления о выдаче визы бесплатная и не является гарантией оформления визы.